Facebook Instagram Youtube Linkedin

Regulamin akcji

Regulamin Programu Premiowego ERGOS sp. z o.o.

Art. 1
Postanowienia ogólne
1.        Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania Programu Premiowego ERGOS sp. z o.o. (zwanego dalej także Programem).
2.       Organizatorem Programu jest ERGOS sp. z o.o., z siedzibą w 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 14. NIP: 8741795008, REGON: 383362686, KRS: 0000786297, wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 zł.
3.       Program dedykowany jest klientom ERGOS Sp. z o.o. 
4.      Celem Programu jest:
a.      Wsparcie sprzedaży
b.      Aktywizacja klientów
c.       Wzmocnienie relacji z klientami
d.      Promocja marki 
e.      Popularyzacja tematyki ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Art. 2
Zasady udziału
1.        Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”). Program nie jest ograniczony do osób, która zawarły z Organizatorem Umowę Wykonawczą Instalacji Fotowoltaicznej 
2.       Uczestnikami Programu nie mogą być:
a.      Wspólnicy Organizatora;
b.      Osoby wchodzące w skład zarządu Organizatora;
c.       Osoby bliskie osób wymienionych w punkcie a. oraz b., a więc wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
3.       Uczestnik powinien wyrazić zgodę na udział w Programie, potwierdzając również zapoznanie się z Regulaminem.

Art. 3
Reguły Programu Premiowego
1.        Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę pieniężną, zwaną dalej Premią.
2.       Premia przysługiwać będzie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
a.      Uczestnik przystąpi do Programu Premiowego, tj.:
- zgłosi swój udział 
- zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
b.      Uczestnik poleci innej osobie (zwanej dalej Osobą wskazaną) usługi Organizatora dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej oraz inne pokrewne;
c.       Uczestnik (za uprzednią zgodą Osoby wskazanej) poda niezbędne dane, w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje dotyczące poleconej usługi;
d.      Osoba wskazana zawrze z Organizatorem umowę w przedmiocie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji (dalej zwaną Umową Wykonawczą);
e.      Umowa Wykonawcza zawarta z Osobą wskazaną zostanie zrealizowana;
f.        Osoba wskazana dokona wszystkich płatności na rzecz Organizatora z tytułu zawartej Umowy Wykonawczej; 
3.       Zgłoszenie udziału w Programie może nastąpić:
a. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  stronie www.polecam.ergos.pl
lub
b. za pomocą tradycyjnego, pisemnego formularza (np. w trakcie spotkania z handlowcem).
4.      Wysokość Premii uzależniona będzie od warunków Umowy wykonawczej zawartej przez Osobę wskazaną tj. od charakteru instalacji objętej taką umową:
a.      w przypadku instalacji o wielkości do 5 kWp – Premia wyniesie 300 zł
b.      w przypadku instalacji o wielkości od 5 kWp do 10 kWp – Premia wyniesie 500 zł;
c.       w przypadku instalacji o wielkości powyżej 10 kWp – Premia wyniesie 1000 zł;
d.      w przypadku pompy ciepła – Premia wyniesie 300 zł.
5.       Wypłata Premii na rzecz Uczestnika nastąpi w terminie 21 dni od dnia spełnienia wszystkich opisanych wyżej warunków. 
6.      Płatności następować będą wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
7.      Prawo do Premii nie może być przeniesione na inną osobę. 

Art. 4
Postępowanie reklamacyjne

1.        Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. 
2.       Zaleca się, by reklamacje były kierowane:
a.      na adres tradycyjny tj. Sądowa 14, 87-300 Brodnica, z dopiskiem "reklamacja" 
bądź 
b.      na adres e-mail: biuro@ergos.pl
3.       W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
a.      imię i nazwisko Uczestnika;
b.      dokładny opis problemu; 
c.       żądanie Uczestnika;
d.      oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
4.      Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Art. 5
Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.        Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. 
2.       Osoba będąca konsumentem  (osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.      Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b.      Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
c.       Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
d.      Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
e.      Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów z udziałem Konsumenta można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 6
Zasady ochrony poufności
1.        Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Osób wskazanych jest Organizator.
2.       Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a.      realizacji Programu (tj. umożliwienia udziału w Programie, weryfikacji spełnienia warunków Programu, wypłaty Premii na rzecz Uczestników);
b.      rozpatrywania reklamacji, pozostałej obsługi Programu;
c.       umożliwienia bieżącego kontaktu z Organizatorem.
4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
5.       Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednocześnie podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wymienionych w Regulaminie celów. Brak podania danych osobowych, podanie danych nierzetelnych lub niekompletnych może uniemożliwić realizację celów Programu. 
6.      Uczestnik zobowiązany jest do podania prawidłowych i rzetelnych danych osobowych. Podając dane osobowe Osoby wskazanej, Uczestnik potwierdza, że:
a.      podaje dane osobowe za jej wiedzą;
b.      zapoznał ją z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami niniejszego paragrafu.
7.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji.
8.      Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.
9.      Osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
a.      żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b.      żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
c.       żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
d.      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
f.        żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
g.      w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h.      złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233
Opisane uprawnienia nie mają charakteru absolutnego. Każdy wniosek, żądanie, skarga, będą indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora.

Art. 7
Pouczenie
1.        Organizator lojalnie uprzedza, że w zależności od tego, czy Uczestnik:
a.      Jest klientem Organizatora
b.      Nie jest klientem Organizatora

Udział w Programie może wywoływać różne konsekwencje na gruncie obowiązków podatkowych.

2.       W szczególności, w przypadku Uczestników, którzy nie są klientami Organizatora, może powstać obowiązek:
a.      zapłaty przez Uczestnika podatku od Premii, jako od tzw. przychodów z innych źródeł;
b.      rozliczenia przez Uczestnika przychodu z tytułu Premii w deklaracji rocznej;
c.       przekazania przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego imiennych informacji o wypłatach dokonanych na rzecz poszczególnych Uczestników.
3.       Zawarte w ust. 1 i 2 informacje mają charakter wstępny. Nie stanowią wiążącej i wyczerpującej wykładni prawa. Prawa i obowiązki Uczestnika mogą kształtować się w sposób odmienny. Każda ze stron Programu ma obowiązek we własnym zakresie ustalić zakres swoich aktualnych powinności podatkowych (przy uwzględnieniu swojej indywidulanej sytuacji, zmian w prawie oraz zmian w sposobie interpretacji przepisów przez właściwe Urzędy Skarbowe).

Art. 7 Postanowienia końcowe
1.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.
2.       Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
do Uczestników, którzy przystąpili do Programu Premiowego przed wejściem w życie zmian,  mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
3.       Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://polecam.ergos.pl/regulamin-akcji
4.      Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Programu Premiowego, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@ergos.pl

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.